O Firmě Nissens Cooling Solutions

Od průkopníka k přednímu dodavateli - pro průmysl větrných turbín a průmyslové segmenty

Základ našeho podnikání tvoří nabídka chladicích komponent, systémů a modulů na míru pro obnovitelné zdroje energie a průmyslové segmenty, jako jsou železnice, těžba a terénní doprava.

 

Naše nabídka produktů a služeb se nese ve znamení zkušeností, know-how a inovací. Začínali jsme jako průkopníci v průmyslu větrných turbín, jakož i v mnoha průmyslových segmentech, a postupně se z nás stal přední dodavatel přizpůsobených řešení chlazení pro náročné aplikace po celém světě. 


 

 

Nissens Cooling Solutions: Udržitelnost jako strategická ambice

Jako dodavatel pro náročné zákazníky a trhy v odvětví větrných turbín, jakož i širokou škálu průmyslových segmentů, společnost Nissens Cooling Solutions obchoduje se zákazníky, kteří jsou předními a vysoce profesionálními hráči na trhu a vzory v každém ze svých obchodních segmentů.

Jejich požadavky na společnost Nissens Cooling Solutions jako na preferovaného dodavatele od nás vyžadují, abychom prokazovali a dokumentovali, že naše obchodní etika a standardy jsou v souladu s hodnotami, které naši zákazníci vyznávají.

S respektem vůči komunitám, jichž jsme součástí, a partnerům, s nimiž komunikujeme, včetně našich zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů po celém světě, společnost Nissens Cooling Solutions nadále buduje a posiluje naši stopu v rámci společenské odpovědnosti a udržitelnosti společnosti.

Naše tradice, kulturu a chování využíváme jako základ pro naše závazky týkající se společenské odpovědnosti společnosti (CSR) vůči okolnímu světu. Jsme aktivním členem iniciativy OSN Global Compact, což svědčí o našem souhlasu s dodržováním deseti principů OSN Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci.

Zprávy COP

OSN Global Compact – Communication on Progress (Zprávy o pokrocích)


 

Přečtěte si výroční zprávu Nissens Cooling Solutions 

COP z roku 2021

Klikněte zde

Náš postoj k ochraně lidských práv

Společnost Nissens Cooling Solutions se zaměřuje na dodržování ochrany lidských práv našich zaměstnanců.


 

Důstojnost a úcta

Považujeme za zásadní věc, aby základní hodnoty, jako je důstojnost a úcta ke každému jednotlivci, charakterizovaly naše vzájemné osobní vztahy. Odsuzujeme použití jakýchkoli fyzických trestů, výhrůžek násilím, sexuálního nebo fyzického zneužívání, obtěžování nebo urážlivého chování.

Abychom posílili pracovní prostředí, formalizovali jsme organizace, zásady a činnosti prováděné v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Abychom si udrželi své zaměření a navázali na naše výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci našich globálních organizací, společnost Nissens Cooling Solutions aktivně pracuje na zajišťování dobrého pracovního prostředí, přičemž pravidelně sledujeme naše výsledky, abychom zajistili pohodu našich zaměstnanců.

Globální ochrana údajů a právo na soukromí

Společnost Nissens Cooling Solutions dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů a vynakládá úsilí při zajišťování ochrany údajů našich zákazníků, zaměstnanců a dalších zúčastněných stran. Přijali jsme řadu opatření, abychom zajistili ochranu našich údajů a soulad s předpisy pro zachování soukromí, a to prostřednictvím automatizovaných pracovních procesů s podporou IT v různých funkčních oblastech a organizacích.


 

Náš postoj k pracovním právům

Společnost Nissens Cooling Solutions podporuje pracovní práva našich zaměstnanců.

 

Svoboda sdružování

Společnost Nissens Cooling Solutions respektuje svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání našich zaměstnanců. Prostřednictvím fór pracovních výborů existuje přímý, hodnotný a průběžný dialog mezi vedením a zástupci zaměstnanců, aby bylo zajištěno dodržování pracovních práv a také společných hodnot díky vzájemné účasti na růstu a rozvoji společnosti a jejích zaměstnanců.

Kodex chování

Prostřednictvím našeho Kodexu chování společnost Nissens Cooling Solutions poukazuje na to, že neakceptuje využívání nucené práce nebo dětské práce.

Kodex chování společnosti Nissens Cooling Solutions je k dispozici všem zaměstnancům a je obsažen v našich různých národních příručkách pro zaměstnance. Všichni manažeři na nejvyšších třech úrovních ve struktuře řízení společnosti Nissens Cooling Solutions vyjadřují svůj závazek dodržovat náš Kodex chování, což stvrzují povinným podpisem, který dokládá jejich soulad s platnými směrnicemi.

Kodex chování společnosti Nissens Cooling Solutions rovněž tvoří součást rámce spolupráce mezi našimi dodavateli a společností Nissens Cooling Solutions.

Zákaz diskriminace

Společnost Nissens Cooling Solutions si klade za cíl zajistit všestrannou rozmanitost napříč svými organizacemi a zavazuje se tedy k odstraňování diskriminace, pokud jde o zaměstnání a povolání, ve vztahu k náboženství, pohlaví, politickým názorům nebo sexuální orientaci.

Máme zavedenou politiku rozmanitosti s cílem pracovat v zájmu zvyšování diverzity na vrcholových manažerských pozicích, včetně priority zařazovat do procesů náborů na manažerské a vrcholové manažerské pozice zástupce obou pohlaví.


 

Náš postoj k životnímu prostředí

Společnost Nissens Cooling Solutions aktivně usiluje o ochranu životního prostředí a zabývá se možným dopadem naší společnosti na okolní svět.

 

ISO 14001

Na důkaz závazku společnosti Nissens Cooling Solutions podílet se na ochraně životního prostředí jsme držiteli ekologického certifikátu ISO 14001 v našich závodech v Dánsku, Číně a na Slovensku. Každoroční audity provádí externí nezávislá agentura, která ověřuje dodržování systému environmentálního managementu. Jako společnost s certifikací ISO 14001 sledujeme řadu klíčových ukazatelů výkonu a měsíčně vyhodnocujeme naše výsledky.

Snaha o uhlíkovou neutralitu

Společnost Nissens Cooling Solutions si stanovila strategický cíl stát se uhlíkově neutrální v rámci emisí kategorie 1 a 2:

2025: Uhlíkově neutrální v Evropě

2030: Uhlíkově neutrální v globálním měřítku

 

Školení a vzdělávání: Životní prostředí a energie

Zaměstnanci společnosti Nissens Cooling Solutions v dělnických profesích jsou zařazeni do našeho formalizovaného konceptu Train the Train (T-t-T), který zajišťuje řádný nástup do zaměstnání, jakož i školení a vzdělávání týkající se obecných a funkčně specifických kompetencí.

Prostřednictvím našeho formalizovaného programu školení T-t-T jsou zaměstnancům společnosti Nissens Cooling Solutions v dělnických profesích předávány pokyny týkající se jejich očekávaného chování v oblasti životního prostředí a energetiky a v návaznosti na to jsou pravidelně prováděny interní i externí audity.

Udržitelnost a produktová řešení

Společnost Nissens Cooling Solutions přebírá odpovědnost za zvažování dopadu na životní prostředí u produktů, které vyvíjíme a dodáváme pro průmysl větrných turbín a širokou škálu průmyslových segmentů, jež v současnosti obsluhujeme. Dodáváme řadu produktů vyvinutých a navržených speciálně pro elektrické a hybridní aplikace a aplikace s využitím palivových článků, které podporují ekologickou transformaci v odvětvích, v nichž naši zákazníci působí.


 

Náš postoj k boji proti korupci

Společnost Nissens Cooling Solutions podporuje respektování našich protikorupčních aktivit.

 

Kodex chování

Prostřednictvím svého zavedeného Kodexu chování společnost Nissens Cooling Solutions výslovně vyjadřuje zákaz korupce a úplatkářství.

Zásady týkající se darů a projevů pohostinnosti

Společnost Nissens Cooling Solutions stanovila a zveřejnila zásady týkající se darů a projevů pohostinnosti, aby všem svým zaměstnancům po celém světě poskytla jasné pokyny ohledně očekávání při dodržování předpisů.

Zásady pro oznamování nekalých praktik

Společnost Nissens Cooling Solutions uplatňuje globální zásady pro oznamování nekalých praktik, k nimž mají přístup všichni zaměstnanci, kteří tak mají možnost hlásit údajná nebo zdokumentovaná porušení platných zákonů a předpisů a také nedodržování Kodexu chování a dalších interních směrnic společnosti Nissens Cooling Solutions.


 

PRINCIPY OSN GLOBAL COMPACT

 • i) Lidská práva

  Princip 1: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv (v rámci svého působení), a

  Princip 2: Podniky by měly zajistit, že neporušují lidská práva

   

   

 • ii) Pracovní práva

  Princip 3: Podniky by měly dodržovat svobodu sdružování se a skutečné uznání práva na společné vyjednávání

  Princip 4: Podniky by měly podporovat odstranění všech forem násilné a nucené práce

  Princip 5: Podniky by měly podporovat účinné odstranění dětské práce

  Princip 6: Podniky by měly podporovat odstranění diskriminace týkající se zaměstnání a povolání

 • iii) Životní prostředí

  Princip 7: Podniky by měly podporovat preventivní postoj ke změnám životního prostředí

  Princip 8: Podniky by měly převzít iniciativu k tomu, aby podporovaly větší odpovědnost vůči životnímu prostředí

  Princip 9: Podniky by měly podpořit rozvoj a šíření ekologicky nezávadných technologií

 • iv) Protikorupční opatření

  Princip 10: Podniky by měly bojovat proti všem formám korupce, včetně vydírání a podplácení

   

   

Nissens Cooling Solutions: Certifikovaná společnost

Společnost Nissens Cooling Solutions je certifikována v souladu s následujícími normami v oblastech kvality, životního prostředí a CSR:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • OSN Global Compact

Naše certifikace jsou důkazem našeho závazku dodržovat platné normy, jakož i zaměření a angažovanosti našeho vrcholového managementu při zajišťování strategické priority naší práce a úsilí v rámci stanovených oblastí.

Charita a sponzorství

Společnost Nissens Cooling Solutions aktivně investuje do blahobytu komunit ve svém okolí a sponzoruje širokou škálu aktivit v oblastech charity, sportu a získávání financí s cílem rozvoje, zajištění prevence chudoby a léčby nemocí.

 

Výroční zprávy společnosti Nissens Cooling Solutions, sekce CSR